ພາບເຄຶ່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໝາກເກົາລາວ ຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມເກັບກູ້ຊື້ແກ່ນໝາກເກົາປະຈຳປີ2023ທີ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາບເຄຶ່ອນໄຫວ ຂອງບໍລິສັດ ໝາກເກົາລາວ ຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມເກັບກູ້ຊື້ແກ່ນໝາກເກົາປະຈຳປີ2023ທີ່ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ