ພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດໝາກເກົາລາວແລະຊາວຫນຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢ້າມປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ ບ້ານກາງ ແລະ ບ້ານລ້ອງຈົກ , ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອປຸກລະດົມປະຊາຊົນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເກັບກູ້ໝາກເກົາໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານພ້ອມທັງລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍປູກຕົ້ນຫມາກເກົາເປັນສີ້ນຄ້ານັບມື້ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ..