ກອງປະຊຸ່ມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໂຄງການຮ່ວມມື້ ປັກປັກຮັກສາສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນລະປູກ ຂອງຕົ້ນໝາກເກົາ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ